Hakkýmýzda

Günümüzün vazgeçilmezi haline gelmiþ olan Notebook, Laptop ve Bilgisayar PC Pazarý, Teknik servis pazarýnýn büyümesine paralel olarak tamir (Teknik Servis) ve orijinal ve kaliteli yedek Parça Ýhtiyacýný da beraberinde getirmiþtir.

Sektördeki Boþluðu ve eksikliði Fark Edip Notebook Tamiri, Servisi ve Yedek parça Ýthalat branþýný tercih ederek Kurulan Firmamýz 1987 Yýlýnda fotokopi makinelerinin tamir ve servis ihtiyaçlarý için kurulmuþ olup, geçen bu zaman içerisinde bünyesine Notebook Tamiri, Servisi ve Yedek Parça Ýthalatý alarak Branþýnda Profesyonelleþmiþtir. Yazýcý ve Bilgisayar Piyasasýnýn Merkezi olan Çankaya Dikmende bulunan Firmamýz 1995 Yýlýnda kurumsal yapýsýný tamamlamýþ ve Þirketleþmiþtir.

Notebook Tamiri Yazýcý Tamiri ve Projeksiyon Tamiri ayný zamanda Yedek parça Satýþý Hizmetleriyle 2020 yýlýnda Dikmende 260 m2 kapalý alanlý yeni merkezi ile çalýþma hayatýna Pazarýn öncü ve kalýcý Firmalarýndan olarak devam etmektedir. Notebook Yazýcý ve Projeksiyon Konusunda Uzman Teknik Personeli ile Marka Ayýrt Etmeyen, Sorunsuz, garantili, Ekonomik ve Hýzlý Servis Hizmetleriyle Siz Deðerli Müþterilerine Hizmet Vermeyi Her zaman Görev Bilmiþtir.

Grup Biliþim olarak Müþteri memnuniyetini Her zaman yüksek düzeyde tutarak Sektörde 33. Yýlýný dolduran teknik servisimiz kazandýðý bu tecrübe birikimi ile çok daha uzun yýllar pazar lideri olarak müþterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Teknik Servis sektörünün öncü firmasýndan biri olarak kendini sürekli yenilemiþ teknolojik alt yapýsýný sürekli güncel tutmuþtur.

www.bilgisayarservisiankara.com/ Bir Grup Biliþim Kuruluþudur.

Notebook ve Bilgisayar Müþteri Hizmetleri | Ankara
Size nasýl yardýmcý olabilirim.?

Laptop - Notebook ve Bilgisayar konusunda

TAMÝR - BAKIM    PERFORMANS YÜKSELTME     YEDEK PARÇA

LAPTOP ve BÝLGÝSAYAR ARIZALARI VE SORUNLARI ÝÇÝN BÝZÝ ARAYINIZ.

HÝZMETLERÝMÝZ

Bilgisayar tamiri, Notebook tamiri, Laptop tamiri ve bu cihazlarýn yedek parçalarý

ÝLETÝÞÝM ADRESÝ

Adres: Kabil Cad. 74/A Öveçler - Çankaya
Telefon: +0312 473 76 16
Telefon: +0312 473 76 69
E-mail: teknik et grupiletisim.com